ชื่อ      นางสาวศิริตลา แสงด้วง   ตำแหน่ง         เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ         
สำนัก   นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                                    

ชื่อหลักสูตร/สาขา        WTO Geneva Week                                             

แหล่งทุน         สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                                  

สถานที่          นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์                                         

ระยะเวลา        5 วัน                                                                           

 

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์