ชื่อ      นางสาวปภาภรณ์  ชุณหชัชราชัย      ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ    
สำนัก   สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                                     

ชื่อหลักสูตร/สาขาMIT Innovation Deep Dive (MIT Enterprise Forum’s 2018) 

แหล่งทุน         กองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง                                   

สถานที่  สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT)

ระยะเวลา        ระหว่างวันที่ 9 -17 มิถุนายน 2561                                                      

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา หรือศึกษาต่อ (จำนวน ความรู้ ภาษา)   ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 20 คน      การอบรมเกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  การอบรมเป็นภาษาอังกฤษ          

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร

          จากการเข้าร่วมอบรม MIT Innovation Deep Dive (MIT Enterprise Forum’s 2018) ทำให้ทราบถึงแนวทางการเตรียมพร้อมของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) (บรรยายโดย Donna Levin) ที่จะขยายธุรกิจ (Scale up) ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ อาทิ ความจำเป็นที่จะต้องขยายธุรกิจ รูปแบบการขยายธุรกิจไม่มีสูตรสำเร็จ การที่ต้องเข้าใจว่าลูกค้าของธุรกิจคือใคร (Know your customer: KYC) และการหาผู้ร่วมทุนที่จะมีผลต่อการขยายธุรกิจ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญด้านความรู้พื้นฐานของผู้ประกอบการ Startup เนื่องจากโอกาสที่ Startup จะขยายธุรกิจนั้นเป็นไปได้ยาก และ Startup เป็นธุรกิจที่มีอัตราล้มเหลวทางธุรกิจค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญของการเติบโตของ Startup ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศ (Eco-System) โดยมีการยกตัวอย่างการเติบโตของ Startup ในรูปแบบ Silicon Strategy จากพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าเมื่อ 50 ปีก่อน แต่ปัจจุบันมีการเติบโตขึ้นของบริษัทที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านจำนวนมาก รวมถึงการเชื่อมโยงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและนักลงทุน ในปัจจุบัน Silicon Strategy ได้ถูกนำมาใช้ในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งมี MIT เป็นแกนหลักสำคัญของการสร้าง Eco-System โดยอาจารย์ผู้บรรยาย (Sarah Jane Maxted) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของผู้ประกอบการ Startup แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านนวัตกรรม (Innovative Capacity: I-Cap) และความสามารถด้านผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Capacity: E-Cap) โดยทั้งสองส่วนควรจะเชื่อมโยงเพื่อสร้างผู้ประกอบการ Startup ที่มีความเหมาะสม       

ประโยชน์ที่ได้รับ

           การได้เข้าร่วมอบรมทำให้เกิดความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ Startup ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ การได้รับประสบการณ์จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนที่ลงทุนใน Startup ของต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาระบบ Ecosystem ของ Startup ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในย่านบอสตัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการนำความรู้เพื่อมาต่อยอดเพื่อดำเนินการด้านนโยบายของประเทศไทยต่อไป              

การนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

           นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น นับเป็นเรื่องสำคัญของประเทศไทย โดยความรับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบายของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการเสนอแนะนโยบายตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป                                                    

วันกลับเข้าปฏิบัติราชการ1.วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561