Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 77

1. นางสาวภารดี  นาคสาย เศรษฐกรปฏิบัติการ

    สำนักนโยบายภาษี

 

2. นายรอม อรุณวิสุทธิ์ เศรษฐกรชำนาญการ

    สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 

ฝึกอบรมหลักสูตร    Inclusive  Growth

 

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

 

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

ระยะเวลา 12 วัน (21 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561)

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์