Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 85

ชื่อ นายอมรศักดิ์ นามสกุล มาลา

ตำแหน่ง เศรษฐกร ระดับ ชำนาญการ

สังกัด สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Seminar on Economic Policies 2018

แหล่งทุน สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ (Policy Research Institute : PRI) Ministry of Finance , Japan

วันที่ 14 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 

สถานที่ ประเทศญี่ปุ่น

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์