ชื่อ   นายปรนาคินทร์      นามสกลุ       กตัญญุตานนท์

ตำแหน่ง   นิติกร   ระดับ   ชำนาญการพิเศษ

สังกัด   สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   กระทรวงการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Legal Design of Taxation Frameworks Relevant to the Asia-
Pacific Region

แหล่งทุน   องค์กรการเงินระหว่างประเทศ

ประเทศ    สาธารณรัฐสิงคโปร์

ตั้งแต่วันที่  28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561

มีกำหนดเวลา    5   วัน

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรม