นางสาวอาร์จนา ปานกาญจโนภาส เศรษฐกรชำนาญการ

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Sector Surveillance

แหล่งทุน IMF

สถานที่  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 18 - 29 มิถุนายน 2561 

 

รายงานผลการฝึกอบรม