Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 78

นายพีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์  เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายการคลัง 

ฝึกอบรมหลักสูตร Fiscal Policy Analysis

แหล่งทุน   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (IMF)

สถานที่    สาธารณรัฐสิงคโปร์

วันที่         30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

รายงานผลการฝึกอบรม