1. นางสาวกุสุมา  คงฤทธิ์  เศรษฐกรชำนาญการ  

    สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

2. นางสาวสุธิรัตน์ จิรชูสกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ

    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

ฝึกอบรมหลักสูตร Macroeconomic Diagnostics (MDS)

แหล่งทุน   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (IMF)

วันที่          2 – 13 เมษายน 2561 

สถานที่    สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

 

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์