ชื่อ นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี

สังกัด สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Comparative Tax Policy and Administration

แหล่งทุน รัฐบาล (ก.พ.)

สถานที่ Harvard Kennedy School มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2558

มีกำหนดเวลา 12 วัน

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์