Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 84

นายสันทัด  แซ่เล้า  เศรษฐกรชำนาญการ  

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 

ฝึกอบรมหลักสูตร  Financial Markets Infrastructures and Fintech (FMIF) 

แหล่งทุน   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (IMF)

วันที่          23 – 27 เมษายน 2561 

สถานที่    สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

 

รายงานผลการฝึกอบรม