ชื่อ  นายศรัณย์วุฒิ ตรรกพงศ์

ตำแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ

สังกัด  สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 

ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Markets and Instruments

แหล่งทุน International Monetary Fund

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 9 - 20 เมษายน  2561

 

รายงานผลฝึกอบรม