1. นายศิรพล ฤทธิประศาสน์ เศรษฐกรชำนาญการ  สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

2. นายปริทัศน์ ฉันทศักดา เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Programming and Policies

แหล่งทุน International Monetary Fund

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 5 - 16 มีนาคม 2561

รายงานผลฝึกอบรม