ชื่อ  นายชฎิล โรจนานนท์
ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด  สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ฝึกอบรมหลักสูตร Gender Budgeting
แหล่งทุน International Monetary Fund
สถานที่ สาธารณรัฐอินเดีย
ระยะเวลา 26 - 28 มีนาคม 2561รายงานผลฝึกอบรม