ชื่อ      นายชัยวัฒน์     สุกาญจนกุล               ตำแหน่ง          เศรษฐกรปฏิบัติการ

สำนัก   นโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน         

ชื่อหลักสูตร/สาขา        Risk – Based Banking Supervision     

แหล่งทุน         กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF)                

สถานที่          The IMF – Singapore Regional Training Institute ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์          

ระยะเวลา        12 – 16 มีนาคม 2561                                                                   

 

 

Chaiwat_sukanjanakul_singapore_imf