ชื่อ  นางสาวจริยา จิริยะสิน
ตำแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ
สังกัด  นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ฝึกอบรมหลักสูตร Managing Capital Flows : Macroeconomic Analysis and Policies (MCF)
แหล่งทุนทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ทุนประเภท ๒) 
สถานที่IMF-STI สาธารณรัฐสิงคโปร์
วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2561

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์