ไฟล์ฉบับสมบรูณ์

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 

ชื่อ: นางณัฐยา อัชฌากรลักษณ์

ตำแหน่ง: เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 

สังกัด: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ฝึกอบรมหลักสูตร:  Japan – IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS) 2018

แหล่งทุน: National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

สถานที่: GRIPS กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา: 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561