Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 84

ชื่อ  นางสาวอภิญญา เจนธัญญารักษ์

ตำแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ

สังกัด  สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (สศม.)

ฝึกอบรมหลักสูตร Model-Based Monetary Policy Analysis and Forecasting (MPAF)

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ทุนประเภท ๒)

สถานที่ IMF สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา ๑๒ วัน (๒๖ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑)

 

MPAF_Apinya2018