ชื่อ นายวัชรินทร์ ทดลา

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

สำนัก สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

ชื่อหลักสูตร/สาขา Selected Issues in the Evolving Financial Regulatory Framework

แหล่งทุน International Monetary Fund (IMF) –Singapore Regional Training Institution

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 5 –9 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการฝึกอบรม