ชื่อ นางสุขมีนา ภาสะวณิช

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

แหล่งทุน รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์

อบรมหลักสูตร Public Sector Administration and Financial Management

ตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558

มีกำหนด 5 วัน

 ไฟล์ฉบับสมบูรณ์