Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 113

ชื่อ นางดวงกมล ทองเจือเพชร

ตำแหน่ง เศรษฐกรชานาญการพิเศษ

สำนัก สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

ชื่อหลักสูตร/สาขา Systemic Macro Financial Risk Analysis

แหล่งทุน International Monetary Fund (IMF) –Singapore Regional Training Institution

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 15 –24 มกราคม 2561

รายงานฉบับเต็ม