1. นายรอม อรุณวิสุทธิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2. นางสาวกุสุมา คงฤทธิ์ เศรษฐกรแฏิบัติการ สำนักนโยบายมหภาค
3. นายศิรพล ฤทธิ์ประศาสน์ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
4. นางสาวปิยวัลย์ ศรีขำ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
หลักสูตร : การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2560
แหล่งทุน : สำนักงาน ก.พ.
สถานที่ : ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ระยะเวลา : วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2559 

 

รายงานผลการฝึกอบรม