นางสาวลลิตา ละสอน เศรษฐกรชำนาญการ  สำนักนโยบายการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร  Fiscal Sustainability 

แหล่งทุน   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (IMF)

วันที่  27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 

สถานที่   ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานผลการฝึกอบรม