ชื่อ      นางสาวณัฐสุดา ปาลวัฒน์วิไชย เศรษฐกรชำนาญการ 

สังกัด  สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน 

ฝึกอบรมหลักสูตร  Financial Sector Surveillance

แหล่งทุน    กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

ระยะเวลา   19 – 30 มิถุนายน 2560 

สถานที่      สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 

รายงานผลการฝึกอบรม