ชื่อ นางสาวพิมพ์นารา หิรัญกสิ
ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักนโยบายภาษี
ฝึกอบรมหลักสูตร Vulnerability Diagnostics
แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
สถานที่ สาธารณรัฐสิงค์โปร์
ระยะเวลา 16-27 ตุลาคม 2560

 

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร Vulnerability Diagnostics