Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 114

1. นายโชติวัฒน์  อัมรินทร์  เศรษฐกรปฏิบัติการ

2. นางสาวมัทยา  บุตรงาม  เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สังกัด สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Development and Financial Inclusion

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

สถานที่ ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

ระยะเวลา 9 - 20 ตุลาคม 2560

รายงานสรุปผลการอบรมหลักสูตร Financial Development and Financial Inclusion