Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 87

1. นายภัทร จารุวัฒนมงคล   เศรษฐกรปฏิบัติการ   สำนักนโยบายการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Macroeconomic Forecasting 

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 7 - 18 สิงหาคม 2560