ชื่อ  นางสาวศุภนันท์ ชุ่มใจ   เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ   สำนักนโยบายการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร  Early Warning Exercise (EWE)

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  IMF

สถานที่  กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ระยะเวลา  28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559

 

รายงานผล