ชื่อ นายกนต์ธีร์ นุชสุวรรณ
ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

หลักสูตร Monetary and Exchange Rate Policy (MERP)
แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF
สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ระยะเวลา  
29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558 

รายงานผลการฝึกอบรม