1. นายชฎิลโรจนานนท์  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายการคลัง
2. นายธนากรไพรวรรณ์  เศรษฐกรชำนาญการ  สำนักนโยบายการคลัง

สัมมนาหัวข้อStrengthening Budget Institutions

แหล่งทุน IMF

สถานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา10 - 14กรกฎาคม2560