ชื่อ นางสาวคงขวัญ ศิลา

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

หลักสูตร Economic Policies 2017

ทุน กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น

สถานที่ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา 15 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560

 

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์