ชื่อ นายพีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด สำนักนโยบายการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Fiscal Frameworks

แหล่งทุน IMF

สถานที่ ประเทศสิงคโปร์ 

ระยะเวลา 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 

 

ชื่อ นางสาวอัจฉรา ชิดเครือ 

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ฝึกอบรมหลักสูตร Fiscal Frameworks

แหล่งทุน IMF

สถานที่ ประเทศสิงคโปร์ 

ระยะเวลา 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์