ชื่อ  นายพนันดร อรุณีนิรมาน
ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการ
สังกัด  สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ฝึกอบรมหลักสูตร Model-Based Monetary Policy Analysis and Forecasting
แหล่งทุน IMF
สถานที่ ประเทศสิงคโปร์
ระยะเวลา 1-12 พ.ค. 2560

รายงานผล