ชื่อ นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 

สังกัด สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 

ฝึกอบรมหลักสูตร Systemic Macro Financial Risk Analysis 

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ระยะเวลา 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 


รายงานผล