Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 103

ชื่อ นางสาวธีราภา ธีรรัตนสถิต  

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สังกัด สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Programming and Policies

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 6 - 17 มีนาคม 2560

รายงานผล