ชื่อ ณัฏฐ์รวี  กรรณุมาตร์

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร Inclusive Growth (IG)

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

สถานที่ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

ระยะเวลา 13-24 กุมภาพันธ์ 2560

ไฟล์ฉบับสมบรูณ์