ชื่อ นายนรพัชร์ อัศววัลลภ  
ตำแหน่ง เศรษฐกรชานาญการพิเศษ 
สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ชื่อ นางสาวมณีขวัญ จันทรศร
ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการ  
สังกัด สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

หลักสูตร/สาขา Fiscal Analysis and Forecasting
แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF
สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระยะเวลา 13 – 24 กรกฎาคม 2558

รายงานผลการฝึกอบรม