ชื่อ      นางสาวสุภัค  ไชยวรรณ         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง             

ชื่อหลักสูตร/สาขา   Advanced Management Program

แหล่งทุน         สำนักงาน ก.พ.                                                        

สถานที่           ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                  

ระยะเวลา        16 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559                                                          

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์