1. นางสาวคงขวัญ ศิลา    เศรษฐกรชำนาญการ     สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

2. นายศรัณย์วุฒิ ตรรกพงศ์    เศรษฐกรปฏิบัติการ    สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน   

หลักสูตร  Early Warning Exercise                                                                                                

แหล่งทุน  IMF-Singapore Regional Training Institute (STI)                                            

สถานที่     ประเทศสิงคโปร์                                                                                    

ระยะเวลา   ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559                                                                                                                  

รายงานผล