ชื่อ      นางสาวศิริตลา แสงด้วง         ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการ            

สำนัก     นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                              

ชื่อหลักสูตร/สาขา  Korean Language and Understanding of Korean Culture for Government Officials            แหล่งทุน  รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี                                                     

สถานที่          สาธารณรัฐเกาหลี                                                                   

ระยะเวลา        25 กันยายน - 15ตุลาคม 2558                                                                            

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์