ชื่อ  นางสาวนภา วรวรางกูร

ตำแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ

สังกัด  สำนักนโยบายภาษี  

ฝึกอบรมหลักสูตร Macroeconomic Management and Fiscal Policy (MFP)

แหล่งทุน   กองทุนการเงินระหว่างประเทศIMF

สถานที่    สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา  3 - 14 ตุลาคม2559 

 

รายงานผล