ชื่อ  นางสาวพรทิพา ศรีขจรวุฒิศักดิ์

ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด  สำนักนโยบายการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร  พัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับชำนาญการ 

แหล่งทุน  สำนักงาน ก.พ.

สถานที่  ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา  15-20 พฤษภาคม 2559

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์