Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 317

ชื่อ  นางสาวอรุณศรี เมธิสริยพงศ์   เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

ฝึกอบรม หลักสูตร Economic Corridor Development for Competitive and Inclusive Asia Training
แหล่งทุน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)
สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และราชอาณาจักรไทย
ระยะเวลา  10 วัน  ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2559

 

รายงานผล