1. นายจักรี พิศาลพฤกษ์   เศรษฐกรปฏิบัติการ   สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

2. นางสาวอุษาลักษณ์ เจษฎาถาวรวงศ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายระบบการเงิน
    และสถาบันการเงิน 

 

ฝึกอบรมหลักสูตร Macroeconomic Forecasting 

แหล่งทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา 1-12 สิงหาคม 2559

 

 

รายงานผล