ชื่อ  นางสาวภัทราพร เกิดแก้ว
ตำแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ
สังกัด  สำนักนโยบายการคลัง

ชื่อ  นายกานต์  จันทร์วิทยานุชิต
ตำแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ
สังกัด  สำนักนโยบายภาษี


ฝึกอบรมหลักสูตร Fiscal Analysis and Forecasting (FAF)
แหล่งทุน International Monetary Fund (IMF)
สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระยะเวลา 12 วัน (11-22 กรกฎาคม 2559)

 

 

 

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์