ชื่อ      นางสาวรุ่งทิพย์  จินดาพล

ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

สังกัด    สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

ฝึกอบรม  หลักสูตร Inclusive Growth

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

สถานที่   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18-29 กรกฎาคม 2559

รายงานสรุปการฝึกอบรม