ชื่อ  นายธนากร ไพรวรรณ์

ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด  สำนักนโยบายการคลัง

ฝึกอบรมหลักสูตร  Early Warning Exercise (EWE)

แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF

สถานที่  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา  30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม2558

 

 

รายงานผลฝึกอบรม