ชื่อ  นางสาวศากุน ลัมพสาระ
ตำแหน่ง  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด  สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Markets and New Financial Instruments
แหล่งทุน  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
สถานที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระยะเวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 16 ตุลาคม 2558

รายงานผล