ชื่อ นางสาวบุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ

แหล่งทุน ทุน ก.พ.

สถานที่ ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาวันที่ 19-24 มิถุนายน 2559

ไฟล์สมบูรณ์