Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 400

ชื่อ นางวรรณา แพรศรี   

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

สังกัด สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง

สัมมนา หัวข้อ Strengthening Budget Institutions 

จัดโดย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF)

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

มีกำหนดเวลา 5 วัน  ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 

 


รายงานผล