Print
Category: รายงานการไปต่างประเทศ
Hits: 353

ชื่อ                          นายพีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์

ตำแหน่ง                   เศรษฐกร

สังกัด                       สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

ฝึกอบรมหลักสูตร         Monetary and Exchange Rate Policy (MERP)

แหล่งทุน                   องค์กรการเงินระหว่างประเทศ

สถานที่                    สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลา                 2 สัปดาห์ (27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559)

 

รายงานผล